Efektivní instalace kabelů se svařovanými páry


Porovnání technologií :

V roce 1993 Belden poprvé představil svoji vpravdě revoluční technologii svařovaných párů. Konkrétně se jednalo o kabel Belden Data Twist 350. Pokračováním nastoupeného trendu se stal v roce 1997 nový produkt firmy Belden, který posunul konstrukci kabelů UTP opět o krok vpřed. Tento kabel, známý pod označením Belden Media Twist, se na první pohled liší od svého předchůdce a také od konkurenčních výrobků svým tvarem. Oválný průřez Media Twistu zajišťuje stabilní polohu párů vůči sobě, čímž dochází k výraznému zlepšení přenosových vlastností, daleko překračujících hranice kategorie 5. Konkrétní dopad se projevil významným zlepšením přeslechu, impedanční rovnováhy, stability párů a také parametrů "Structural return loss" a ACR. K takto výraznému posunu došlo především díky uplatnění technologie svařovaných párů a nového tvaru kabelu, které zachovávají vzájemnou polohu vodičů i párů po celé délce linky ,a to před i po instalaci. V závislosti na provedení instalace tedy nedochází k degradaci přenosových parametrů, jak je běžné u klasických kabelů kategorie 5.


Test pracnosti :

Při konektorování datové linky je v prvé řadě nezbytné odstranit vnější plášť kabelu. Dále je nutné rozplést páry, separovat jednotlivé vodiče, vložit je ve správném pořadí do nožových kontaktů a zařezat. Celý proces trvá odhadem 40-60 sekund. Dalších cca.30s je závislých na individuálních schopnostech konkrétního technika. Při práci s kabely vyrobenými technologií svařovaných párů jako je Data Twist 350 nebo Media Twist je postup obdobný. Pro separování vodičů je vhodné použít specialní nástroj. Tím ovšem dochází ke zvýšeným časovým nárokům, opět v závislosti na individuálních schopnostech technika. Lze konstatovat, že se jedná o časové navýšení cca. 10 – 50 sekund. Kvůli tomuto časovému zatížení, které se promítne v ceně práce, se k používání těchto kabelů spousta zákazníků staví velmi rezervovaně.
Následujícího pokusu se účastnili technici, mající různý stupeň znalosti (rutiny) s konektorováním datových kabelů. Všichni absolvovali krátký seznamovací trénink v práci se svařovanými kabely a také jim byl k dispozici speciální nástroj od firmy Belden, určený pro separování jednotlivých vodičů.V první fázi technici pracovali se standardními kabely kategorie 5. V této činnosti byli všichni velmi rutinovaní a dosahovali vysoké efektivity práce. Následně pokračovali s kabelem Belden Data Twist 350. První konektorování vyžadovalo v porovnání se standardními typy neúměrně mnoho času. Nicméně při následujících pokusech došlo k jeho velmi rychlému zkracování. Po 10 pokusech a získání určité rutiny se čas potřebný na odhalení pláště, separování párů, jejich rozpletení a následné ukončení ve správném pořadí snížil v průměru o 45%. V konečné fázi testu bylo zřejmé, že se vzrůstajícími zkušenostmi techniků se čas nezbytný na celou operaci výrazně snížil a téměř dosáhl času, nutného na zakončení standardních kabelů kategorie 5.

Porovnání výsledků :

V okamžiku, kdy chceme porovnávat celkovou nákladovost jednotlivých systémů, je nezbytné vložit na misky vah klady i zápory, které konkrétní kabeláž přináší. Z výše uvedených faktů a grafů je zřejmé, že instalace systému se svařovanými páry vyžaduje o něco vyšší počáteční náklady, než je běžné u standardní kabeláže. Zákazníci jsou většinou přesvědčeni, že náklady spojené s realizací takového systému ,jsou přemrštěné a konečný efekt je neopodstatňuje. Je tomu však skutečně tak?
Jak lze vypozorovat z uvedených grafů, u kabeláže se dvěma sty přípojnými místy bude cenové navýšení spojené s použitím kabelů se svařovanými páry v intervalu 235 – 750Kč (kalkulováno s hodinovou mzdou 450Kč), což v přepočtu znamená finanční ztrátu 1,20 – 3,75 Kč za práci na jednom zakončení.
Vzhledem k postupnému získávání rutiny a zkušeností je jisté, že toto dodatečné finanční zatížení bude postupně minimalizováno a v konečné fázi se bude spíše blížit dolní hranici uvedeného výpočtu. Navíc svařované páry významně přispívají k zachování kontinuity celého systému, redukují jeho chybovost a tím i dodatečné náklady na překonektorování, respektivě překabelovávání celých linek.

Závěr :

Co říci závěrem, když vše podstatné již bylo řečeno. Snad jen zhodnocení techniků, kteří se zúčastnili testu a kteří se na otázku "jaký časový rozdíl by očekávali mezi zakončením kabelu se svařovanými a standardními páry při získání dostatečné zručnosti" shodli na průměrných 15 sekundách na jedno přípojné místo. Že tato nová technologie přináší konečnému uživateli výrazně lepší přenosové parametry a dostatečnou rezervu pro budoucí standardy a aplikace (např.Gigabit ethernet), již bylo několikrát zdůrazněno Otázkou však zůstává, co přináší instalační firmě. Na první pohled by se zdálo, že pouze práci a výdaje navíc. Při hlubším zhodnocení však zjistíme, že kabel se svařovanými páry snese během instalace mnohem hrubší zacházení (ohyb, tahová síla, zkrut) bez újmy na přenosových charakteristikách. Díky této technologii nedochází při instalaci k prostorovému posunu jednotlivých vodičů, což zajišťuje stabilní výkon i po instalaci. V konečném důsledku to znamená mnohem jednodušší dodržení všech požadavků normy EN 50173, které jsou jediným měřítkem kvality odvedené práce.Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz